پنج شنبه ١٩ تير ١٣٩٩
آیین نامه های آموزشی
ارتقای پایه و سطوح
(جبران معدل سطح)
 
 

ماده 8 آیین نامه آموزشی: جهت ارتقا از یک سطح به سطح بالاتر و دریافت مدرک، احراز شرایط زیر الزامی است:

1. قبولی در کلیه دروس سطح قبل؛

تبصره: طلبه در صورت وجود ناقصی از یک پایه، پس از انتخاب واحد دروس ناقصی همان پایه با رعایت سایر قوانین این آیین نامه فقط مجاز به انتخاب واحد از پایه بعد می باشد. (در موارد خاص، پس از بررسی در مدیریت استان جهت حل مشکل به ستاد ارجاع شود).

2. کسب حداقل معدل 14 از مجموع نمرات کتبی و شفاهی در پایه ششم (سطح یک) برای ارتقا به سطح دو و از مجموع نمرات پایه های 7، 8 و 9 (سطح دو) برای ارتقای به سطح سه و در پایه دهم برای ارتقا به سطح بالاتر؛

تبصره 1: در صورت قبولی در همه دروس و عدم کسب معدل 14، فقط اجازه ورود به سطح بالاتر را دارد و دریافت مدرک منوط به احراز معدل 14 می باشد.

تبصره 2: در صورتی که معدل ارتقا به سطح، کمتر از 14 باشد، طلبه می تواند درس هایی را که با نمره کمتر از 14 قبول شده است، یک بار دیگر امتحان دهد و نمره آن به جای نمره قبلی منظور می گردد.

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 6352 | کل بازدید : 8279333 
اخبار