پنج شنبه ١٩ تير ١٣٩٩
آیین نامه های آموزشی

انضباط و حضور و غیاب
 
 
 
ماده 16 آیین نامه آموزشی: رعایت مسائل اخلاقی و زیّ طلبگی و برخورد متین اسلامی با اساتید، طلاب و کارکنان مدرسه و رعایت موازین شرعی در محیط مدرسه و خارج از آن برای طلاب ضروری می باشد.
 
ماده 17 : رعایت آیین نامه داخلی مدرسه برای طلاب ضروری است.
تبصره: ضوابط آیین نامه مدارس نباید با آیین نامه آموزشی ستاد تعارض داشته باشد.
 
ماده 18 : حضور طلبه در همه جلسات درسی، امتحانی و برنامه های آموزشی الزامی است و عدم حضور، غیبت محسوب می گردد. تبصره: هر غیبت غیر موجه به جای دو غیبت موجه محاسبه خواهد شد و از غیبت مجاز و مرخصی طلبه در طول سال تحصیلی کسر می شود.
 
ماده 19 : حضور و غیاب قبل از شروع درس، توسط استاد یا نماینده ایشان انجام می گیرد.

تبصره 1: ترک کلاس و عدم بازگشت بدون عذر موجه، غیبت محسوب می شود.

تبصره 2: تأخیر در ورود و یاتعجیل در خروج بدون عذر موجه از کلاس بیش از ده دقیقه غیبت و کمتر از ده دقیقه در سه جلسه یک غیبت محسوب می گردد.
 
تبصره 3: تشخیص موجه و غیر موجه بودن غیبت به عهده مدیر مدرسه است.
 
ماده 20 : برای مرخصی و عدم حضور در کلاس اجازه قبلی از مدیر مدرسه لازم است. در موارد استثنایی که اجازه قبلی ممکن نباشد، طلبه باید در اولین فرصت موضوع را به اطلاع ایشان برساند. تشخیص عدم امکان اجازه قبلی و موجه بودن غیبت صرفاً به عهده مدیر مدرسه است.
 
ماده 21 : اگر طلبه ای در یک درس بیش از یک چهارم ساعات تعیین شده در جدول برنامه درسی، غیبت داشته باشد، با شیوه مذکور در تبصره ماده 17 (هر غیبت غیر موجه به جای دو غیبت موجه) محاسبه می گردد موجب حذف درس و درج نمره صفر خواهد شد و لازم است سال آینده در آن درس شرکت نماید.
 
ماده 22 : حضور طلبه در همه جلسات درسی، امتحانی و برنامه های آموزشی الزامی است و عدم حضور، غیبت محسوب می گردد. تبصره: هر غیبت غیر موجه به جای دو غیبت موجه محاسبه خواهد شد و از غیبت مجاز و مرخصی طلبه در طول سال تحصیلی کسر می شود.
 
 
 
 
 

 

 

 

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 5384 | کل بازدید : 8278968 
اخبار