پنج شنبه ١٩ تير ١٣٩٩
آیین نامه های آموزشی

مرخصی تحصیلی
 

ماده 35 آیین نامه آموزشی: طلبه در صورت ضرورت می تواند یک سال تحصیلی را در سطح یک و همچنین یک سال در مجموع سطح دو و سه از مرخصی[سالانه] استفاده نماید.

تبصره 1: تشخیص ضرورت فوق به عهده مدیر مدرسه و تأیید مدیریت استان می باشد که مراتب به اطلاع ستاد رسانده شود.

تبصره 2:مدت مرخصی مزبور جزء حداکثر مدت مجاز تحصیلی (ماده 9 آیین نامه آموزشی) محسوب می شود.

تبصره 3: شهریه و سایر مزایا در مدت مرخصی تحصیلی قطع می باشد مگر این که ستاد ضرورت استمرار شهریه و مزایا را تشخیص دهد.

ماده 36: طلبه می تواند در هر سال تحصیلی در موارد ضروری حداکثر تا بیست روز از مرخصی استفاده نماید.

تبصره 1: مرجع تشیص ضرورت فوق، مدیر مدرسه است.

تبصره 2:استفاده از مرخصی بیش از بیست روز طبق ضوابط، با موافقت مدیر مدرسه و تأیید مدیریت استان خواهد بود. 

تبصره 3: ساعات مرخصی جزء مدت مجاز غیبت طلبه در هر درس محاسبه می شود.

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 7503 | کل بازدید : 8279145 
اخبار