پنج شنبه ١٤ فروردين ١٣٩٩
اخبار حوزه علمیه البرز
پذیرش سراسری حوزه‌های علمیه

پذیرش سراسری حوزه‌های علمیه در سال 1400 - 1399


آغاز پذيرش حوزه هاي علميه در سال تحصيلي 1400 - 1399

 09:06 - دوشنبه 26 اسفند 1398متن کامل >>
معاونت تهذیب
معاونت تهذیب حوزه های علمیه مرکز مدیریت حوزه های علمیه
معاونت پژوهش
معاونت تبلیغ
خبرگزاری رسمی حوزه های علمیه ، حوزه نیوز ، مرکز مدیریت حوزه های علمیه
معاونت امور طلاب
خبرگزاری رسمی حوزه های علمیه ، حوزه نیوز ، مرکز مدیریت حوزه های علمیه


 

* بانک موضوعات فقهی و حقوقی برای پایان نامه و مقاله  *

          جمعه ٢٧ شهريور ١٣٩٤

 

.

بانک موضوعات فقهی و حقوقی برای پایان نامه و مقاله

 

1.                     بررسی فقهی و حقوقی حد زنا

2.                     اثرات غیبت غایب مفقودالاثر در اموال و حقوق خانوادگی

3.                     اجاره رحم 

4.                     اجازه و احکام آن در بیع فضولی

5.                     اجرت المثل ایام زناشویی

6.                     احکام فقهی و حقوقی خواستگاری و دوران نامزدی

7.                     اخذ اذن یا برائت در جرایم ناشی از عملات پزشکی 

8.                     اخلال در ارکان ازدواج موقت

9.                     اداره فضولی مال غیر

10.                    ادله مسئولیت و عدم مسئولیت مدنی در فقه امامیه 

11.                    اذن ولی در عقد ازدواج

12.                    ارتباط بین شخصیت و جرم 

13.                    ارتداد از منظر فقه و حقوق

14.                    ازدواج مسلمانان با غیر مسلمانان

15.                    ازدواج موقت 

16.                    اشتباه در قتل

17.                    اشتباه قاضی

18.                    اصل حاکمیت اراده در فقه و حقوق موضوعه

19.                    اصول عملیه در حقوق موضوعه

20.                    اصول و معیارهای حاکم بر جرم انگاری در اسلام

21.                    اعدام از دیدگاه اسلام و حقوق موضوعه

22.                    انحلال نکاح ا زنظر قانون مدنی ایران

23.                    آزادی در حقوق ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر

24.                    آزادیهای زن در رفتارهای پس از ازدواج 

25.                    باروری های پزشکی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

26.                    بازشناسی نهاد حریم از دیدگاه فقه و حقوق

27.                    بررس تطبیقی محاربه ، بغی و شورش

28.                    بررسی ارث زوجه در حقوق ایران 

29.                    بررسی اسباب حجر

30.                    بررسی آیات طلاق

31.                    بررسی تحلیلی بنای عقلا

32.                    بررسی ترک فعل در جرم قتل عمدی

33.                    بررسی تطبیقی عقدالضمان بین شیعه و سنی

34.                    بررسی تطبیقی معاملات فضولی در فقه و حقوق موضوعه ایران

35.                    بررسی تعدد و تکرار جرم در حقوق جزا 

36.                    بررسی تقسیم بندی های جرایم در قوانین کیفری ایران

37.                    بررسی جایگاه حبس 

38.                    بررسی جرم تخریب

39.                    بررسی حقوق جرم

40.                    بررسی حقوق جرم پول شویی

41.                    بررسی حقوقی تکرار جرم

42.                    بررسی حقوقی جرم خیانت در امانت

43.                    بررسی حقوقی حضانت 

44.                    بررسی حقوقی موجبات فسخ نکاح

45.                    بررسی حقوقی مهریه

46.                    بررسی حقوقی نفقه

47.                    بررسی حکم شکنجه در فقه و حقوق

48.                    بررسی حکم کتب ضاله در فقه و قانون

49.                    بررسی سرقتهای تعزیری در قانون مجازات اسلامی

50.                    بررسی شبیه سازی انسان

51.                    بررسی ضمان معاوضی در نظام فقهی و حقوقی ایران

52.                    بررسی فقهی اهدای جنین

53.                    بررسی فقهی حقوقی اذن ولی در ازدواج باکره رشیده 

54.                    بررسی فقهی حقوقی پیوند اعضا

55.                    بررسی فقهی حقوقی قاعده علی الید

56.                    بررسی فقهی حقوقی مرگ مغزی و پیوند اعضاء

57.                    بررسی فقهی سن مسئولیت کیفری اطفال

58.                    بررسی فقهی شبیه سازی

59.                    بررسی فقهی و حقوقی اجاره رحم

60.                    بررسی فقهی و حقوقی ارش

61.                    بررسی فقهی و حقوقی اهدای جنین

62.                    بررسی فقهی و حقوقی تغییر جنسیت

63.                    بررسی فقهی و حقوقی دیه غیر مسلمان

64.                    بررسی فقهی و حقوقی سرقفلی در حقوق ایران

65.                    بررسی فقهی و حقوقی شکنجه 

66.                    بررسی فقهی و حقوقی عامل اضطرار در ارتکاب جرائم

67.                    بررسی فقهی و حقوقی فسخ نکاح

68.                    بررسی فقهی و حقوقی قاعده اقدام

69.                    بررسی فقهی و حقوقی قاعده اقرار

70.                    بررسی فقهی و حقوقی قاعده ید

71.                    بررسی فقهی و حقوقی نفقه زوجه 

72.                    بررسی فقهی و حقوقی وقف

73.                    بررسی فقهی وحقوقی شروط بنایی و ابتدایی

74.                    بررسی فلسفه تشریع قصاص در اسلام

75.                    بررسی فوت و فرار قاتل و تأثیر آن بر حق اولیای دم

76.                    بررسی قاعده اتلاف

77.                    بررسی قاعده اضطرار

78.                    بررسی قاعده تسلیط

79.                    بررسی قاعده حیازت 

80.                    بررسی قاعده لاضرر

81.                    بررسی قاعده لاضرر و لاضرار

82.                    بررسی قاعده ما یضمن

83.                    بررسی قاعده نفی سبیل

84.                    بررسی قاعده نفی عسر و حرج و تطبیق آن بر حقوق خانواده

85.                    بررسی قانون دیه قتل نفس در مذاهب اسلامی

86.                    بررسی کوتاه منابع حقوق

87.                    بررسی ماهیت دیه از منظر فقه و حقوق

88.                    بررسی مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت دارندگان وسیله نقلیه

89.                    بررسی مجازات حبس و جایگزینی آن در حقوق ایران

90.                    بررسی مجازات زندان

91.                    بررسی مسأله سرقت اطفال

92.                    بررسی وضعیت فقهی حقوقی کودکان نامشروع

93.                    بلوغ عقلی و مسئولیت کیفری

94.                    بیع فضولی

95.                    پیوند اعضاء از دیدگاه فقه و حقوق

96.                    تأثیر فوت متهم در سقوط قصاص یا تخفیف مجازات 

97.                    تأثیر مرور زمان بر دعاوی کیفری از دیدگاه فقه و حقوق 

98.                    تأخیر در اجرای حدود و مجازاتهای تعزیری

99.                    تأخیر فسخ و اقامه بر تعهد به نفع شخص ثالث

100.              تبیین تروریسم در حقوق و مبانی اسلامی

101.              تبیین فقهی و حقوقی اجرای حدود و وجود مخاطره برای محکوم

102.              تحلیل فقهی و حقوقی عقد مضاربه در نظام بانکداری اسلامی

103.              تحلیل مفهوم عدالت و جایگاه آن در قضاوت و داوری

104.              تدلیس در ازدواج 

105.              تدلیس در نکاح با در آمدی بر حقوق فرانسه و انگلیس

106.              تضمینات حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری

107.              تعدد زوجات

108.              تغلیظ دیه در ماه های حرام 

109.              تغییر جنیسیت

110.              تلقیح مصنوعی

111.              تلقیح مصنوعی

112.              توهین

113.              جایگاه قرعه در نظام قضایی اسلام

114.              جایگاه مردم در مشروعیت و مقبولیت حکومت اسلامی

115.              جرایم رایانه ای

116.              جرایم سیاسی تعریف و مصادیق آن در فقه و حقوق

117.              جرم سیاسی  

118.              جرم سیاسی بغات و محاربان درفقه و قوانین موضوعه

119.              حد سرقت

120.              حدود اختیارات اولیاء دم در استیفای قصاص

121.              حقوق بشر دوستانه در اسلام

122.              حقوق زندانی در اسلام

123.              حقوق زوجه از منظر فقه و حقوق اسلامی

124.              حقوق طبیعی

125.              حقوق متهم در اسناد بین الملل

126.              حقوق و تکالیف موجر در مقابل مستأجر

127.              حقوق و مطالبات زوجه پس از نحلال نکاح

128.              حمایت کیفری از حرمت و حیثیت اشخاص در فقه و حقوق

129.              خرید و فروش و پیوند اعضاء از دیدگاه فقه و حقوق

130.              خسارات مازاد بر دیه  

131.              خسارات مازاد بر دیه در فقه و حقوق

132.              خسارات معنوی از دیدگاه فقه و حقوق

133.              درآمدی بر اجبار ، اکراه و اضطرار در مسئولیت کیفری

134.              درآمدی بر حقوق و حق

135.              درآمدی فقهی - حقوقی بر وقف

136.              دفاع مشروع پیش دستانه 

137.              دفاع مشروع در برابر مأمور دولت

138.              دفاع مشروع در حقوق جزای اسلام

139.              دیه و اخذ خسارتهای زائد بر دیه 

140.              رابطه اصل قانونی بودن جرم و مجازات با اصل 167

141.              رابطه جرم و گناه

142.              ربا و فرار از آن 

143.              سرقت های الکترونیکی

144.              سرقت های تعزیری و تطبیق آن با متون فقهی

145.              سقط جنین

146.              سقط جنین از دیدگاه صاحب جواهر

147.              سقط جنین در حقوق ایران و غرب

148.              شبیه سازی انسانی

149.              شخصیت حقوق درفقه

150.              شرایط سرقت های حدی

151.              شرایط منصب قضاوت از دیدگاه امام خمینی (ره)

152.              شرایط و صفات قاضی از دیدگاه امام خمینی (ره) 

153.              شرائط ایجاب و قبول 

154.              شرائط ضمن عقد نکاح

155.              شرط ضمن عقد در حقوق ایران

156.              شرکت مدنی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

157.              شناسایی مسئول و میزان مسئولیت در حوادث رانندگی

158.              ضمان پزشک

159.              طریقیت یا موضوعیت اقرار در امور کیفری

160.              طلاق از منظر قرآن کریم

161.              عاقله از دیدگاه فقه و قانون

162.              عده ، حریم زوجیت

163.              علم قاضی از دیدگاه فقه و حقوق

164.              عیوب موجب فسخ نکاح

165.              فلسفه تنصیف دیه زن 

166.              قاعده درا

167.              قاعده ما یضمن

168.              قاعده نفی عسر و حرج

169.              قاعده نفی عسر و حرج

170.              قاعده ید 

171.              قتل از روی ترحم

172.              قصاص و دیه زن در اسلام

173.              قصاص و کافر

174.              قضاوت زن در اسلام

175.              قلمرو قاعده اتلاف

176.              قلمرو و کاربرد عرف دراستنباط احکام شرعی

177.              قواعد باب تعزیرات 

178.              کالبد شکافی در کشف جرم

179.              کاوشی در بلوغ دختران

180.              کرامت انسان و مجازات 

181.              لوث و قسامه

182.              لوث و قسامه از جهت فقهی و حقوقی

183.              ماهیت حقوقی دیه

184.              ماهیت و ادله طلاق قضایی

185.              مبانی جرم انگاری پول شویی

186.              مبانی فقهی دیه زن مسلمان در قانون مجازات اسلامی

187.              مبانی فقهی ماده 313 قانون مدنی

188.              مبانی فقهی و حقوقی اکراه در قتل

189.              مبانی فقهی و حقوقی جرائم و تأدیب کودک

190.              مبانی فقهی و حقوقی هیأت منصفه

191.              مبانی و مسائل سیاست جنایی اسلام

192.              مجازات اعدام از منظر اسلام

193.              مجازاتهای اجتماعی جایگزین حبس

194.              مجازاتهای مالی مقدر؛ دیه - ارش و کفاره

195.              محاربه در گستره امنیت و احکام آن 

196.              مرور زمان در امور کیفری

197.              مسئولیت حسابرسان 

198.              مسئولیت کیفری و مدنی مجنون در فقه و حقوق

199.              مسئولیت مدنی و کیفری در خطای ورزشی

200.              مسئولیت مدنی و کیفری کارفرما

201.              مشروعیت جهت معامله در صحت معامله 

202.              مشروعیت داوری از دیدگاه فقه شیعه و اهل سنت

203.              مصلحت در فقه امامیه و اهل سنت

204.              مطالعه تطبیقی معاملات صغیر در قانون مدنی و فقه اسلامی 

205.              معاونت و وحدت قصد در جرم معاونت 

206.              معلوم بودن مورد معامله از نظر فقه و حقوق موضوعه

207.              مفسد فی الارض از نگاه حقوقی و فقهی

208.              مفهوم جرم سیاسی در حقوق جزا

209.              مفهوم عدم مشروعیت فعل زیان باز در مسئولیت مدنی

210.              مقایسه تطبیقی قلمرو داوری در مذهب شیعه و مذاهب اربعه

211.              مقایسه حقوقی ضمان عقدی با ضمان عرفی و ضمانت های بانکی

212.              موارد پرداخت دیه از بیت المال

213.              موارد پرداخت دیه از بیت المال

214.              موارد عدم امکان تخلیه عین مستأجره از سوی موجر

215.              نشوز زن 

216.              نظارت مجلس بر عملکرد دولت

217.              نظام مندی نکاح منقطع و آثار اجتماعی آن

218.              نقد و بررسی آیین دادرسی کیفری اطفال بزهکار

219.              نقش اکراه در مسئولیت کیفری

220.              نقش علم و جهل در قرارداد ها و اعمال حقوقی

221.              نقش مرور زمان در سقوط مجازات از دیدگاه فقه و حقوق

222.              ورشکستگی در حقوق داخلی ایران

223.              وکالت در نکاح

224.              مكاتب اصولي و تاثير آن در اجتهاد

225.              مكاتب فقهي و تاثير آن در اجتهاد

226.              بازپژوهي مباحث اصول فقه كاربردها، كاستي ها و رويكردهاي نو

227.              فلسفه فقه، مقاصدالشريعة، ذوق فقهي، تنقيح مناط

228.              قواعد فقهي تخصصي (قضايي، سياسي، اقتصادي)

229.              رويكردهاي جديد به آيات الاحكام و بررسي كاربردهاي آن

230.              آسيب شناسي فقهي حقوق خانواده (مقررات موجود، حمايت از زنان، بررسي شروط ذكر شده در سند عقد ازدواج، تقويم مهريه به نرخ روز...)

231.              روش هاي نوين باروري، شبيه سازي، اهداي جنين، تغييرات ژنتيكي و ... .

232.              مالكيت دولت، مشتركات عمومي، اموال خاص دولت، انفال

233.              بررسي وظايف اصلي دولت اسلامي و مسائل مربوط به آن (حكم حكومتي، نظريه انتخاب يا انتصاب، ماليات، زكات، عدالت اجتماعي و ...)

234.              اصل مصلحت در نظام اسلامي.

235.              حقوق معنوي، مالكيت معنوي، مالكيت علائم و اختراعات، حق التأليف...

236.              حقوق كودك، تنبيه بدني كودك و حضانت، كنوانسيون حقوق كودك و ...

237.              هنر در فقه اسلامي(غنا و موسيقي، فيلم و مجسمه سازي، تئاتر، طراحي، ميراث فرهنگي و هنري)

238.              نظام دادرسي عادلانه از ديدگاه فقه اسلامي.

239.              بررسي فقهي حقوق بشر، آزادي‌‌ها، حق حيات، حق مسكن، آزادي انديشه، آزادي بيان و قلمروي آن و ...

240.              حقوق محيط زيست

241.              بررسي فقهي معاملات جديد(بورس، اوراق بهادار، سفارش ساخت، بيع زماني، ليزينگ، قراردادهاي تجاري، بين الملل و ...)

242.              بررسي فقهي مشكلات دستگاه قضايي (اجتهاد قاضي، علم قاضي، پزشك قانوني، شهادت عدلين امارات قانوني و قضايي و ...)

243.              بررسي روابط اجتماعي زنان و مردان، حريم زن و مرد، حجاب و ...

244.              بررسي مسائل پزشكي(مسئوليت پزشك، اشتباه پزشك، مراجعه به جنس مخالف و ...)

245.              حقوق زن(حقوق كيفري، ديه، گواهي، اشتغال زن و مشاركت سياسي و اجتماعي زن و...)

246.              بررسي مباحث كاربردي رجال (شهرت، موثوق الصدور، مشايخ الثقات، تعويض سند و ...)

247.              بررسی ابعاد حقوقی انتقال و تقسيم مال مشاع در حقوق ايران

248.              تبیین حقوق توسعه و رقابت در نظام حقوقی ایران

249.              مطالعه تطبیقی تدليس در نظام حقوقی ايران و انگليس

250.              بررسی وضعیت حقوقی گروههای پناهندگان و نسل اول و دوم از نظر ادعای تابعیت

251.              بررسی ثبت بين المللي اختراعات از بعد حقوقی

252.              اعتبار امضا و اسناد الکترونیکی

253.              اختلافات حقوقی در قراردادهاي ساختماني و روشهای مرتفع نمودن آنها

254.              بررسي مسئوليت مطلق در حقوق كيفري

255.              علل و عوامل موثر بر ثبت وقایع حیاتی خارج از مهلت قانونی

256.              ابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک

257.              بررسی تطبیقی شيوه هاي تفسير قرارداد، ایران و فرانسه

258.              اسناد براتي در نظريه هاي مختلف حقوقي

259.              ابعاد حقوقی مقابله با دخانیات و مواد مخدر

260.              نظريه تبعيت در اعمال حقوقي

261.              قراردادهای الکترونیک،

262.              بررسی تطبیقی تعقيب دعواي عمومي در نظام حقوقی ایران و فرانسه

263.              مطالعه تطبیقی اصل حسن نيت در دوره ي پيش قراردادي

264.              بررسی اثر فعل زيان ديده بر مسئوليت مدني

265.              مطالعه رهن دين در نظام حقوقي ايران

266.              بررسی تطبیقی مراجع صيانت از قانون اساسي در نظام حقوقی ایران و فرانسه

267.              نقش ثبت احوال و کارت هوشمند ملی در تحقق دولت الکترونیک

268.              بررسی علل دیر ثبتی وقایع ولادت و وفات و ارائه راهکارها

269.              بررسی حكم غيابي، چالش ها

270.              خسارات ناشي از صدمات بدني و شیوه های جبران آنها در حقوق مسؤوليت مدني ايران

271.              مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات ثبت احوال با برخی از کشورهای منتخب

272.              مطالعه آثار و مزایایی الکترونیکی شدن فرایندهای ثبت احوال

273.              اعتبار و استناد به صدای ضبط شده

274.              مطالعه ای پیرامون حقوق حق العمل كاري

275.              شناسایی موانع الکترونیکی شدن فرایندهای ثبت احوال

276.              حمايت از امنيت شهود در فرايند دادرسي كيفري

277.              خيارات در قراردادهاي الكترونيكي

278.              بررسی نقش قضات در اطاله دادرسي

279.              مطالعه ای پیرامون اهدای جنین و ابعاد حقوقی آن

280.              مطالعه حقوق کودک

281.              مطالعه حریم خصوصی

282.              حفظ اطلاعات شهروندان

283.              شناسایی جنبه های مختلف طلاق و علل و عوامل موثر بر آن

284.              نژاد و مذهب مجرم در تعيين مجازات در نظام حقوقی ايران

285.              ارزیابی میزان رضایت ارباب رجوع

286.              بررسی چالش های تابعیت در ایران

287.              آثار حقوقی تغییر جنسیت

288.              بررسی وضعیت ازدواج های غیر ثبتی و اثر آن بر باروری

289.              بررسی جایگاه انصاف در حقوق ایران

290.              بررسی نقش حسن نیت در حقوق ایران

291.              بررسی و تحليل حقوقي دعواي اثبات مالكيت در نظام حقوقی ایران

292.              مسئله مالكيت، نگرشي تطبيقي در فقه اسلامي و حقوق غرب

293.              بررسی استقلال قاضي در نظام قضايي ايران

294.              بررسی مسئله ادغام شركت‌هاي تجاري از منظر قوانين ايران

295.              بررسی قراردادهاي بيع متقابل در صنعت نفت ايران و ارائه پیشنهاداتی جهت بهينه‌سازي آن

296.              بررسي روابط حقوقي طرفهاي اعتبار اسنادي الكترونيك

297.              بررسی تطبیقی حقوق ثبت احوال در ایران و فرانسه و ارائه راهکارها

298.              بررسی و تحلیل خلاهای قانونی حقوق ثبت احوال در ایران و ارائه راهکارهای مرتفع نمودن آنها

299.              بررسی جایگاه اعتبار اسناد هویتی در نظام حقوقی ایران

300.              همكاري کشورها با ديوان كيفري بين المللي

301.              بررسی تطبیقی جايگاه ديوان محاسبات در نظام حقوقي ايران و فرانسه

302.              تبیین مسئله جدايي طلبي در حقوق بين الملل

303.              بررسی نقش و عملکرد كميته بين المللي صليب سرخ در قبال آوارگان و خسارت دیدگان جنگی

304.              مطالعه تطبیقی جایگاه شهود در قوانين كيفري ايران و فرانسه

305.              جبران خسارت ناشي از جرم در دادرسي هاي كيفري بين المللي

306.              بررسی ثبت بين المللي اختراعات از بعد حقوقی

307.              مسئله دزدان دریایی در حقوق بین الملل

308.              مطالعه ای پیرامون ضمانت اجراي كيفري جرايم عليه حقوق بشر

309.              دسته بندي تعهدات بين المللي و چند جانبه بودن مسئوليت بين المللي

310.              ديوان كيفري بين المللي و مسئله قاچاق انسان

311.              مالكيت فكري و حمايت از صنايع دستي در نظام حقوق بین الملل

312.              استقلال شرط داوري در قراردادهاي بين المللي

313.              مطالعه تطبیقی زمان پيدايش شخصيت حقوقي در حقوق ایران و فرانسه

314.              بررسی تطبیقی نظام حقوقي قراردادهاي الكترونيكي در ایران، ايالات متحده امريكا و اتحادیه اروپا

315.              مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات ثبت احوال با برخی از کشورهای منتخب

316.              بررسی و تحليل ساز و كار نظارتي و قاعده منع تبعيض اقليت ها در حقوق بين الملل

317.              بررسی و تحلیل مشروعيت و انصاف در حقوق بين الملل

318.              بررسی و تحلیل رویکردهای عام گرا و خاص گرا در ارتباط با رژيم هاي خودبسنده و مناسبات آنها با حقوق بين الملل

319.              بررسی تطبیقی وضعیت حقوقی كلاه برداري رايانه اي در ایران و جامعه بين الملل

320.              بررسی تطبیقی استقلال، مصونیت و مسئوليت مدني قاضي در نظام حقوقی اروپا، ايالات متحده آمريكا و ايران

321.              زمينه ها و رویکردهای عدالت کیفری (عدالت سزادهنده و عدالت ترميمي) در حقوق كيفري ايران

322.              حقوق مالكيت فكري دانش سنتي و حمايت از آن در ایران و حقوق بين الملل

323.              بررسی و تحلیل نظریه دفاع مشروع پيش دستانه در حقوق بين الملل

324.              بررسی مبانی حقوقی عدالت انتقالی و مسئله ترورسیم در سرزمين هاي اشغالي خاورميانه

325.              بررسی تطبیقی وضعیت حقوق بشر زنان در حقوق بين الملل و ايران

326.              تروریسم از منظر حقوق اسلام و نظام بین المللی

327.              شناسایی موانع حقوقی سرمايه گذاران خارجي

328.              ابعاد حقوقی و چالش های بين المللي شدن بورس ها

329.              حقوق بين الملل انرژي، آثار و چالش ها

330.              الزامات حقوقي الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت

331.              بررسی حقوقي آزادسازي تجاری در ايران

332.              مطالعه تطبیقی اثر انتقالي تجديد نظرخواهي (حقوق ايران و فرانسه)

333.              بررسی نقش و ارزیابی عملکرد آنسیترال در توسعه حقوق تجارت بین الملل

334.              مقایسه تطبیقی حق فسخ قرارداد با وجود امكان الزام به اجرا در حقوق ايران و فرانسه

335.              بررسی تطبیقی اعتبار صحت ظاهري در حقوق تجارت (ایران و فرانسه)

336.              مولفه هاي حقوقي و قضايي امنيت اقتصادي

337.              ماهيت حقوقي اعتبارات اسنادي در حقوق تجارت بين الملل

338.              تنظيم قراردادهاي دولتي در حقوق تجارت بين الملل و بررسی نقاط ضعف و ارائه پیشنهادات جهت مرتفع نمودن آنها

339.              بررسی مبانی و بعد حقوقی حمایت از علامت تجاری به عنوان یکی از شاخص های سرمایه فکری

340.              مطالعه تطبیقی قانون تجارت الکترونیک در ایران و كنوانسيون فروش بين المللي كالا

341.              مبانی حقوقی و ارائه راهکارهای مبارزه با پولشویی در نظام بانکی بین الملل

342.              بررسی جرم پولشویی در حقوق ایران و نظام بین الملل

343.              جبران خسارت زیست محیطی در حقوق بین الملل

344.              بررسی و تحلیل حقوق بین الملل کیفری محیط زیست

345.              تجارت و حقوق بین المللی محیط زیست

346.              بررسی عوامل تهديد كننده ي حق بر محيط زيست در حقوق بین الملل

347.              بررسی ضمانت اجراي حق بر محيط زيست در حقوق بین الملل

348.              حقوق بین الملل محیط زیست و توسعه پایدار

349.              بررسی جامع لايحه ي حمايت از خانواده در ایران (مقررات کیفری، ماده ي23، مسئله مهریه و …)

350.              تغییر جنسیت و مسائل فقهی فراروی آن

351.              مطالعه تطبیقی اهدای جنین از منظر اخلاق و حقوق پزشکی

352.              مسئولیت مدنی ناشی از طراحی زیبایی

353.              ماهیت حقوق قرارداد رحم جایگزین

354.              رویکرد حقوق بین المللی به شبیه سازی انسان

355.              بررسی روش های نوین تولید مثل انسان از دیدکاه فقه و حقوق

356.              بررسی حقوقی کار کودکان و نوجوانان و خلاهای قانونی

357.              بررسی جامع حقوق اقتصادی زن در خانواده تطبیقی ایران و فرانسه

358.              بررسی جامع حقوق و تکاليف زنان در خانواده تطبیقی ایران و فرانسه

359.              بررسی تطبیقی حقوق زن در ایران و جهان

360.              بررسی حقوقی و مطالعه جرم شناختي بزه کودک آزاري

 

361.              مبنای حقوقی برخورد با بدافزارها و ویروسها

362.              مجازات هاي تعزيري و بازدارنده و تبديل آنها در حقوق كيفري ايران

363.              شناسایی راهكارهاي مقابله با جرایم كلاهبرداري رايانه اي

364.              بررسی تطبیقی جايگاه ديوان محاسبات در نظام حقوقي ايران و فرانسه

365.              جرايم احزاب سياسي در حقوق كيفري ايران

366.              مسؤوليت مبتني بر تقصير و برائت پزشک در قبال بیمار

367.              بررسی حقوقی ماهیت جرم

368.              تحقیقی پیرامون حقوق متهمان در بازجویی های اولیه

369.              حمايت كيفري از علائم تجاري

370.              نقش اسناد هویتی در پیشگیری از جرائم سازمان یافته

371.              استنادپذيري ادله الكترونيكي در حقوق كيفري ايران

372.              بررسي مجازات كلاهبرداري سنتي و رايانه اي در نظام حقوقي ايران

373.              تبیین ابعاد مجازات در حقوق كيفري اسلام

374.              جرایم اقتصادی و پولشویی در تجارت الکترونیک

375.              جرائم شركتي از بعد جرم شناختي

376.              مطالعه ای در خصوص جرايم مخابراتي

377.              بزه ديده در تعيين كيفر و اعمال آن

378.              طبقه بندي مجازات ها در قانون مجازات اسلامي

379.              مطالعه ای پیرامون جرايم خُرد در حقوق كيفري ايران

380.              آسیب شناسی و مزایای متدهای مختلف ارزيابي خسارتهاي درد و رنج و ارائه روش مناسب

381.              جایگاه و ارزش ادله اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر تاثیر علم قاضی

382.              نگاه انتقادی بر نظام عدالت كيفري ايران

383.              جرم و عناصر متشکله آن در فضای مجازی با مطالعه نظام حقوق کیفری ایران

384.              جرایم علیه میراث فرهنگی به عنوان جزیی از میراث مشترک بشریت

385.              تاثیر انگیزه، هدف، قصد و شخصیت طرفین در ارتکاب قتل در نظام حقوق کیفری ایران

386.              بررسی جرایم رایانه ای، بررسی جرایم مربوط به نقض حقوق مالکیت فکری در فضای دیجیتال،

387.              بررسی جرایم ناشی از تخلفات سردفتران،

388.              بررسی جرم زمین خواری در ایران

389.              گرایش های مختلف فقه و حقوق (جرم و جزا، خصوصی، بین الملل، تجارت و …)

390.              رویکرد اسلام در قبال شبیه سازی انسان

391.              بررسی فقهی –حقوق قرارداد پیش فروش آپارتمان

392.              مسئولیت کیفری مسلمان نسبت قتل اهل ذمه

393.              قاعده دفع افسد به فاسد و دلالت های حقوقی –جرم شناختی آن

394.              مسئولیت جزایی پزشکان از نظر شرع مقدس

395.              حقوق موضوعه ایران و حقوق بین الملل

396.              حقوق و مسئولیت پرستاران

397.              مرگ مغزی وآثارحقوق مترتب برآن

398.              بررسی فقهی حقوق جزا انتقال بیماری از طریق تماس جنسی،پیوند اعضا و چالش های حقوق آن –جرم معامله متکی براطلاعات نهانی

399.              بررسی فقهی، حقوق تخریب محیط زیست

400.              ماهیت فقهی جعاله در بانکداری

 

نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 71989 | کل بازدید : 7971439 
اخبار