يکشنبه ٠٤ مهر ١٤٠٠

 

 معاونت آموزش


آیین نامه اساتید

آیین نامه جذب، پذیرش و ساماندهی اساتید - مصوبه 944

 

آیین نامه آموزشی جاری

آیین نامه سطح1 جاری - ویرایش 15 مرداد98

آيين نامه آموزشي سطوح عالي دوره عمومي 98.5.1

آیین نامه آموزشی جدید

آیین نامه سطح1 جدید - ویرایش 15 مرداد98

 

آیین نامه تعهد تبلیغی سفیران

دستورالعمل نحوه انجام فعاليتهای تبليغي

 

آیین نامه شورای آموزش استان

آیین نامه شورای آموزش استان

 

آیین نامه صدور گواهی

دستورالعمل صدور گواهي

 

آیین نامه کمیسیون پذیرش استان

کمیسیون پذیرش استان

 

آیین نامه گروه های علمی تربیتی مدارس

آیین نامه جذب، پذیرش اساتید و مستند گروه های علمی تربیتی- مصوبه 944

آیین نامه گروه های علمی تربیتی مدارس

ابلاغیه گروه های علمی تربیتی

 

آیین نامه مدیریت استان

آیین نامه مدیریت استان - مصوبه661

وظایف مدیریت استانی - مصوبه643

تاسیس مدیریت استانی - مصوبه642

وظایف معاون آموزش استان - مصوبه813

آیین نامه هیات امنای مدارس

آیین نامه هیئت امناء مدارس علمیه - مصوبه 723